ประกันรถยนต์

http://mittare3.siam2web.com/

ขั้นตอนการสมัครตัวแทน

ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร ตัวแทน/นายหน้า  ตามกฎระเบียบของบริษัท ฯ  โดยผู้สนใจต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 
 1. บรรลุนิติภาวะ
 2. มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 3. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
 4. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั้นเฟือนไม่สมประกอบ
 5. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตวินาศภัย/นายหน้าประกันวินาศภัย

 
ต้องมีผู้ค้ำประกันการเปิดรหัส  ตามหลักเกณฑ์การค้ำประกัน การเป็นตัวแทน/
นายหน้า  ดังนี้

 1. ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ  ข้อใดข้อหนึ่ง
  • ข้าราชการประจำระดับ  3 ขึ้นไป
  • ทหาร, ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร  ยศร้อยเอกหรือเทียบเท่า ชั้นประทวน ยศสิบตรีหรือเทียบเท่า
  • พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท, ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
  • เจ้าของกิจการที่มีการจดทะเบียนถูกต้อง
  • ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์,สถาปนิก,วิศวกร,ทนายความ,ผู้ตรวจสอบบัญชี
 2. เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และมีอายุไม่เกิน 60 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั้นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไร้ความสามารถ
 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
 5.  ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นตัวแทน / นายหน้า ของบริษัท
 7. การค้ำประกันของผู้ค้ำประกันจะมีการตรวจสอบและยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องระบุสถานที่จัดส่งจดหมายเพื่อยืนยันการค้ำประกันที่ถูกต้อง

เอกสารที่ใช้ประกอบการเพื่อการสมัครตัวแทน / นายหน้า

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ
 3. รูปถ่ายขนาด 1  นิ้ว 2 รูป
 4. สำเนาใบอนุญาตเป็นตัวแทนวินาศภัย / นายหน้า  1  ฉบับ
 5. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  1 ฉบับ

 
เอกสารประกอบการค้ำประกัน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 4. หลักฐานแสดงตำแหน่ง กรณีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราช, ทหาร,ตำรวจ
 5. หลักฐานแสดงเงินเดือน  กรณีผู้ค้ำประกันเป็น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
 6. หลักฐานการจดทะเบียนและสำเนาเสียภาษี ปีล่าสุด กรณีผู้ค้ำประกันเป็นเจ้าของกิจการ
 7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  กรณีผู้ค้ำประกันเป็นแพทย์, สถาปนิก, วิศวกร,ทนายความ,ผู้ตรวจสอบบัญชี

            เมื่อจัดเตรียมเอกสาร และกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วจัดส่งให้แผนกทะเบียนตัวแทน หรือ สำนักงานตัวแทนได้ทั่วประเทศ หรือตัวแทนมิตรแท้ประกันภัยทั่วประเทศ เพื่อให้ทางแผนกทะเบียนตัวแทนดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบและออกรหัสประจำตัว ในการเป็นตัวแทนต่อไป
 

 
 


 


Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 2,084 Today: 5 PageView/Month: 42

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...